Rezerwację uznaje się za potwierdzoną przez recepcję Ośrodka Wypoczynkowego Mazurski Sad po uzyskaniu indywidualnego numeru rezerwacji oraz wpłaceniu zaliczki w wysokości 50% przewidywanych kosztów pobytu. W dniu otrzymania zaliczki recepcja Ośrodka wystawia Gościowi Ośrodka fakturę zaliczkową potwierdzającą dokonanie wpłaty zaliczki na rezerwowany pobyt. Jeżeli Gość Ośrodka życzy sobie wystawienia faktury zaliczkowej na innego Nabywcę niż wpłacający zaliczkę, jest zobowiązany poinformować o tym recepcję Ośrodka przed wpłaceniem zaliczki, podając wszystkie dane do wystawienia faktury. Brak informacji od Gościa Ośrodka w tym zakresie, na etapie wpłacania zaliczki spowoduje, że faktura zaliczkowa zostanie wystawiona na osobę/firmę, która zaliczkę wpłaciła. Faktura końcowa/rozliczeniowa wystawiana po zakończeniu pobytu w Ośrodku może być wystawiona wyłącznie na tego samego Nabywcę, któremu wystawiono fakturę zaliczkową. Zmiana danych Nabywcy po wystawieniu faktury zaliczkowej NIE JEST MOŻLIWA!

Nie jest także możliwe korygowanie wcześniej wystawionych faktur zaliczkowych i ponowne wystawianie ich na innego Nabywcę.

Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16.00, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

Posiłki wydajemy:

Śniadania w godz. od 8.00 do 10.00

Obiadokolacje w godz. od 18.00 do 19.30

Domki campingowe nie są ogrzewane i klimatyzowane , ale istnieje możliwość wypożyczenia grzejnika klimatyzatora -odpłatnie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Agroturystyki Mazurski Sad

WARUNKI REZERWCJI i ANULACJI pobytu w Ośrodku

Procedura rezerwacji

Termin pobytu należy uzgodnić z recepcją Agroturystyki Mazurski Sad (zwanego dalej Ośrodkiem) telefonicznie pod numerem 504629074 lub poprzez e-mail: mazurskisad@wp.pl

Wstępnej rezerwacji pobytu można dokonać wyłącznie drogą e-mail, po akceptacji oferty cenowej otrzymanej z Ośrodka w odpowiedzi na zapytanie złożone przez Klienta.

Rezerwację uznaje się za potwierdzoną przez recepcję Ośrodka po uzyskaniu indywidualnego numeru rezerwacji oraz wpłaceniu zaliczki w wysokości 50% przewidywanych kosztów pobytu.

W dniu otrzymania zaliczki recepcja Ośrodka wystawia Klientowi fakturę zaliczkową potwierdzającą dokonanie wpłaty zaliczki na rezerwowany pobyt. Jeżeli Klient życzy sobie wystawienia faktury zaliczkowej na innego Nabywcę niż wpłacający zaliczkę, jest zobowiązany poinformować o tym recepcję Ośrodka przed wpłaceniem zaliczki, podając wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury. Brak informacji od Klienta w tym zakresie, na etapie wpłacania zaliczki spowoduje, że faktura zaliczkowa zostanie wystawiona na osobę/firmę, która zaliczkę wpłaciła.

Faktura końcowa/rozliczeniowa wystawiana po zakończeniu pobytu w Ośrodku może być wystawiona wyłącznie na tego samego Nabywcę, któremu wystawiono fakturę zaliczkową. Zmiana danych Nabywcy po wystawieniu faktury zaliczkowej NIE JEST MOŻLIWA! Nie jest także możliwe korygowanie wcześniej wystawionych faktur zaliczkowych i ponowne wystawianie ich na innego Nabywcę.

Warunki anulacji

W przypadku anulacji dokonanej powyżej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu zwracamy całość (100%) wpłaconej zaliczki.

W przypadku anulacji dokonanej pomiędzy 30-tym a 15-tym dniem przed planowanym rozpoczęciem pobytu zwracamy 75% wpłaconej zaliczki, a 25% zatrzymujemy, jako koszt anulacji rezerwacji.

W przypadku anulacji dokonanej później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu wpłaconej zaliczki nie zwracamy.

Nie podlegają zwrotowi także zaliczki wpłacone do rezerwacji dokonanych później niż 15 dni przed rozpoczęciem pobytu.

W przypadku nagłego wyjazdu lub rezygnacji z części pobytu (skrócenia pobytu) już w trakcie jego trwania, Ośrodek nie dokonuje zwrotu wniesionej opłaty za zadeklarowany i opłacony wcześniej, a niewykorzystany okres pobytu.

Jakakolwiek zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) w stosunku do wcześniej dokonanej i potwierdzonej przez recepcję Ośrodka rezerwacji, nie upoważnia do żądania obniżenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek wniesionych przez Gościa opłat.

Każda niezrealizowana rezerwacja (nie dojazd, tzn. brak pojawienia się Gościa w Ośrodku w dniu przewidzianym na rozpoczęcie pobytu, a maksymalnie do dnia następnego do godziny 8.00), upoważnia Ośrodek jednostronnie do zerwania zawartej z Gościem umowy, tj. anulowania dokonanej rezerwacji, z możliwością żądania zwrotu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów. Wpłacona przez Gościa zaliczka na zarezerwowany pobyt, który w ten sposób nie doszedł do skutku, NIE podlega zwrotowi.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Agroturystyki Mazurski Sad

Regulamin Przystani i Wypożyczalni Sprzętu Sportowego

I. Postanowienia ogólne

II. Zasady wynajmu sprzętu sportowego

III. Przepisy porządkowe i zasady korzystania ze sprzętu sportowego

IV. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

1. Korzystanie ze sprzętu wynajmowanego przez Wypożyczalnię Sprzętu sportowego, zwaną dalej Wypożyczalnią , Agroturystyki Mazurski Sad, zwanego dalej Ośrodkiem, oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.

2. Goście Ośrodka, zwani dalej Najemcami sprzętu sportowego, korzystający z usług Wypożyczalni zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz stosowania się do poleceń personelu Ośrodka obsługującego Wypożyczalnię

3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nie przestrzegania przez Najemców sprzętu sportowego zasad oraz zarządzeń zawartych w niniejszym regulaminie.

4. Przystań czynna jest codziennie w godzinach 8.00-19.00.

5. W przypadku nieobecności pracownika Ośrodka w budynku wypożyczalni  lub w jego bezpośredniej okolicy, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 504629074.

6. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w budynku wypożyczalni usytuowanym obok parkingu i miejsca wyznaczonego oraz w recepcji Ośrodka.

II. Zasady wynajmu sprzętu sportowego

1. Sprzęt sportowy wypożycza się (wyłącznie Gościom Ośrodka zameldowanym na pobyt w Ośrodku):

2. Wypożyczanie sprzętu sportowego jest płatne .

3. Płatności za wynajem sprzętu wodnego należy dokonać w recepcji Ośrodka, z góry za cały planowany okres użytkowania, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. W razie rezygnacji z wynajmu, Ośrodek nie dokonuje zwrotu wniesionej już opłaty.

4. Wydanie sprzętu Najemy sprzętu sportowego oraz jego późniejszy zwrot może się odbyć wyłącznie w obecności pracownika Wypożyczalni. Zabrania się dokonywania jednostronnego zwrotu sprzętu do Wypożyczalni podczas nieobecności pracownika wypożyczalni, w szczególności poprzez pozostawianie zwracanego sprzętu, dodatkowego wyposażenia i akcesoriów bez dozoru, w pobliżu budynku wypożyczalni. Takie postępowanie NIE będzie uznane za prawidłowo dokonany zwrot sprzętu wodnego i nie zwolni Najemcy sprzętu wodnego z odpowiedzialności materialnej za wypożyczony sprzęt sportowego.

5. Wydanie sprzętu Najemcy sprzętu wodnego przez dyżurującego pracownika Przystani następuje po wcześniejszym uiszczeniu stosownej opłaty za wynajem sprzętu wodnego, zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz wniesieniu kaucji zwrotnej w recepcji Ośrodka.

6. Wysokość kaucji zwrotnej określona jest w cenniku. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty kaucji zwrotnej bez podania przyczyny. Wydania sprzętu wodnego dokonuje pracownik Przystani na podstawie okazanego dowodu wniesienia stosownych opłat.

7. Sprzęt wynajmowany jest na czas jednej godziny zegarowej (lub jej wielokrotności) bądź na czas pełnej doby (lub jej wielokrotności).

8. Najemcy sprzętu sportowego mogą korzystać z dostępnego w Ośrodku sprzętu sportowego  tylko w granicach powiatu Mrągowskiego.

9. W przypadku chęci przedłużenia okresu wynajmu sprzętu sportowego , Najemcy sprzętu sportowego są zobowiązani do uzgodnienia tego i uzyskania zgody na przedłużenie wynajmu w recepcji Ośrodka, która prowadzi grafik wynajmu sprzętu sportowego, przed datą/godziną, w której upływa termin wynajmu uprzednio opłacony przez Najemcę sprzętu sportowego.

10. Z uwagi na to, iż w godzinach od 19.00 do 8.00 rano Wypożyczalnia  jest nieczynna, ewentualne potrzeby związane z wydaniem/odbiorem sprzętu wodnego w tych godzinach, Najemcy sprzętu sportowego powinni uzgodnić indywidualnie z recepcją Ośrodka i/lub pracownikami Wypożyczalni, z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

11. Najemca sprzętu Sportowego nie ma prawa udostępniać wynajętego przez siebie sprzętu osobom trzecim, w szczególności osobom niezameldowanym w Ośrodku, bez zgody kierownictwa Ośrodka, nawet jeśli nie upłynął termin, za który uiścił należną opłatę.

12. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu sprzętu osobom, które:

– znajdują się pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

– zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny,

– dokonując w przeszłości wynajmu sprzętu wodnego użytkowały sprzęt w sposób nienależyty i doprowadziły do jego uszkodzenia, a następnie nie wywiązały się należycie z obowiązku uregulowania kosztów usunięcia powstałych usterek lub uszkodzeń.

13. Wykonanie usługi wynajmu sprzętu sportowego ze strony Ośrodka polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego sprzętu, gotowego do użytkowania, poprzez przekazanie oraz udzielenia Najemcy sprzętu sportowego informacji o  stanie technicznym sprzętu.

14. Z chwilą przekazania sprzętu przez pracownika Wypożyczalni Najemca sprzętu sportowego staje się osobą materialnie odpowiedzialną za sprzęt i przedmioty dodatkowe oddane mu do użytkowania. Niezwłocznie po odbiorze sprzętu lub w trakcie dokonywania tegoż odbioru, Najemca sprzętu sportowego jest zobowiązany do sprawdzenia faktycznego stanu technicznego i wyposażenia. W przypadku stwierdzenia różnic w stosunku do uzyskanej informacji o wyposażeniu i stanie technicznym sprzętu sportowego, przekazanego przez pracownika Wypożyczalnii, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić personelowi Ośrodka. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki lub usterki sprzętu sportowego lub jego wyposażenia odpowiada aktualny Najemca sprzętu sportowego.

15. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania wynajętego sprzętu sportowego należy zgłaszać na bieżąco pracownikowi Wypożyczalni .

16. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania Najemcy sprzętu sportowego ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

17. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanego sprzętu lub przekazanego mienia Ośrodka, a powstałe z przyczyn leżących po stronie Najemcy sprzętu sportowego, rozliczane są na miejscu, w pierwszej kolejności z kaucji, którą Najemca sprzętu sportowego pozostawił  w recepcji Ośrodka. Jeżeli środki z pozostawionej kaucji nie wystarczą na pokrycie kosztów usunięcia uszkodzeń/naprawę lub zakup zniszczonej lub zagubionej rzeczy (szkody rozliczane są wg aktualnie obowiązujących cen), Najemca sprzętu sportowego zobowiązany jest do pokrycia brakującej kwoty przed zakończeniem pobytu w Ośrodku. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy uszkodzonego sprzętu, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni.

18. Uwagi dotyczące jakości świadczonych przez Ośrodek usług wynajmu sprzętu sportowego lub stanu technicznego wynajmowanego sprzętu, wniesione po zakończeniu świadczenia usług i zdaniu sprzętu sportowego pracownikowi Wypożyczalni, nie będą rozpatrywane.

19. Jakakolwiek zmiana wcześniej uzgodnionego i opłaconego okresu/terminu użytkowania sprzętu sportowego (np. rezygnacja z jego użytkowania na skutek np. złych warunków pogodowych) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów wynajmu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych wniesionych jako opłata za wynajem sprzętu. Recepcja Ośrodka dokona wówczas tylko zwrotu wniesionej kaucji, po dokonaniu sprawdzenia stanu technicznego sprzętu przez pracownika Wypożyczalni

21. Zwrot sprzętu sportowego przez Najemcę następuje poprzez odstawienie sprzętu dokładnie w tym samym miejscu, z którego sprzęt został odebrany i zgłoszenie pracownikowi Wypożyczalni gotowości do dokonania czynności zdania sprzętu sportowego. Pracownik Wypożyczalni/Personel Ośrodka w obecności Najemcy sprzętu sportowego sprawdzi stan techniczny i wyposażenie sprzętu oraz przekaże stosowne informacje do recepcji Ośrodka celem zwolnienia wpłaconej przez Najemcę sprzętu sportowego kaucji.

22. Kaucja zostanie zwrócona w całości po zdaniu sprzętu jeśli:

– Najemcy sprzętu wodnego przestrzegali regulaminu wynajmu sprzętu,

– sprzęt sportowego oraz wszelkie dodatkowe elementy wyposażenia i akcesoria zostanę zwrócone w takim samym stanie technicznym, w jakim zostały one przekazane Najemcy sprzętu sportowego do użytkowania, tzn. bez uszkodzeń i usterek,

– sprzęt sportowego oraz wszelkie dodatkowe elementy wyposażenia i akcesoria zostanę zwrócone w stanie uporządkowanym i bez pozostawionych nieczystości.

III. Przepisy porządkowe i zasady korzystania ze sprzętu sportowego

1. Pracownik Wypożyczalni  zobowiązany jest każdorazowo podczas wydawania sprzętu Najemcy do dokonywania wpisów w Rejestrze wypożyczalni. Wpisy dotyczą rodzaju wynajmowanego sprzętu, jego stanu technicznego, wskazują osobę Najemcy sprzętu sportowego odpowiedzialną za sprzęt, określają opłacony okres najmu, a także datę/godzinę rozpoczęcia najmu oraz datę/godzinę przewidywanego zwrotu wynajętego sprzętu.

2. Pracownik Wypożyczalni posiada całkowity zakaz przechowywania dokumentów, telefonów i innych cennych przedmiotów należących do Najemców sprzętu sportowego.

3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu sportowego tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

4. Ilość osób pływających na danym sprzęcie sportowego nie może być większa, niż przewidziana norma dla danej jednostki.

5. Usterki sprzętu sportowego przekazanego w najem należy zgłaszać pracownikowi Przystani przed rozpoczęciem jego użytkowania tj. przed wypłynięciem z Wypożyczalni. Usterki zgłoszone po rozpoczęciu użytkowania sprzętu sportowego uznane będą za dokonane przez aktualnego Najemcę sprzętu sportowego.

6. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie Wypożyczalni, jak również w trakcie użytkowania sprzętu sportowego. Osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie wypożycza się sprzętu sportowego.

7. Zabrania się spożywania alkoholu w czasie użytkowania sprzętu sportowego.

8. Zabrania się wykorzystywania sprzętu sportowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

9 Sprzęt sportowego musi powrócić do Wypożyczalni i zostać prawidłowo zwrócony pracownikowi Wypożyczalni o ustalonej godzinie (za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w zwrocie sprzętu wodnego pobierana będzie dodatkowa opłata zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem).

10. Zabrania się zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu sprzętu sportowego.

11. Zabrania się odstępowania sprzętu sportowego osobom trzecim nie wpisanym w Rejestrze Wypożyczalni, jako osoby uprawnione do dysponowania sprzętem.

IV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio do recepcji Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia usług nie będą rozpatrzone.

2. Regulamin niniejszy podaje się do wiadomości poprzez:

– zamieszczenie na stronie internetowej www.mazurskisad.pl,

– udostępnienie Najemcy sprzętu wodnego przez recepcję Ośrodka podczas dokonywania czynności rezerwacji i wynajmu sprzętu sportowego.

3. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo Ośrodka i obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.

4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo Ośrodka lub Zarząd spółki zarządzającej Ośrodkiem.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Agroturystyki Mazurski Sad

Regulamin korzystania z urządzeń na Placu Zabaw

1. Plac zabaw dla dzieci to ogólnodostępny teren służący zabawie i rekreacji.

2. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.

3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny bawić się pod opieką osób dorosłych.

4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.

6. Na terenie placu zabaw zabrania się w szczególności:

– niszczenia urządzeń zabawowych,

– zaśmiecania terenu,

– jazdy na rowerze,

– gry w piłkę w sposób zorganizowany,

– wyprowadzania psów i kotów,

– wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i pozostawiania ich na terenie placu.

7. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać Administratorowi placu zabaw.

8. Po godzinie 22.00 obowiązuje cisza nocna.

TELEFONY ALARMOWE:

112 – centrum powiadamiania ratunkowego (ogólnoeuropejski numer alarmowy)

999 – pogotowie ratunkowe

998 – straż pożarna

997 – policja

986 – straż miejska

Załącznik nr 4 do Regulaminu Agroturystyki Mazurski Sad

Zasady korzystania z Plaży przy stawie i basenie Agroturystyki Mazurski Sad

Szanowni Państwo! Serdecznie Witamy!

Mamy nadzieję, że z pomocą poniższego regulaminu uda się nam zapewnić Państwu pełne zadowolenie i satysfakcję z wypoczynku na plaży w Agroturystyki Mazurski Sad, zwanym dalej Ośrodkiem

1. Przebywanie na terenie plaży w Ośrodku, zwanej dalej „Plażą”, oznacza znajomość i akceptację obowiązujących zasad, określonych w niniejszym regulaminie.

2. Plaża jest czynna codziennie od świtu do zmroku.

3. Plaża nie jest strzeżona.

4. Korzystanie z Plaży dla Gości Ośrodka jest nieodpłatne.

5. Osoby korzystające z Plaży zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania porządku i stosowania się do poleceń personelu Ośrodka.

6. Osoby korzystające z Plaży winny używać stroju kąpielowego.

7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy lub natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb.

8. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Plaży tylko pod opieką osób dorosłych.

9. Na terenie Plaży zabrania się:

– wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

– wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu lub środków odurzających,

– wrzucania do wody odpadów,

– niszczenia urządzeń i sprzętu znajdujących się na plaży,

– popychania i wrzucania do wody innych osób,

– wprowadzania na Plażę psów bez smyczy i kagańca,

– wprowadzania do wody i kąpieli zwierząt,

– biegania po brzegu akwenów wodnych,

– używania mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej, w czasie przebywania w wodzie,

– wjeżdżania i wprowadzania pojazdów na plażę,

– grillowania i rozpalania ognisk,

– zaśmiecania terenu Plaży,

– parkowania pojazdów mechanicznych.

10. Osoby wprowadzające zwierzęta na plażę mają obowiązek natychmiastowego sprzątnięcia ich odchodów.Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione na terenie Plaży Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

11. Osoby przebywające na terenie Plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe szkody będące wynikiem ich działania bądź zaniechania. Sprawca powstałej szkody zostanie obciążony kosztami jej naprawy.

12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zmuszone będą do opuszczenia terenu Plaży, a w rażących przypadkach mogą ponieść odpowiedzialność karną.

13. Skargi i wnioski należy zgłaszać do recepcji Ośrodka.

14. Wejście na teren Plaży jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na tym terenie.